Learning Study i matematik - Skolporten

4720

Variationsteorin - Learning Study

Learningstudy – en guide. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning. Lo, M. L. (2014). Variationsteori – för bättre undervisning och  Programmering som process 11 Undervisning i matematik och programmering 13 1.2.1 Variationsteori 14 1.2.2 Lärandeobjekt 15 1.2.3 Kritiska  Det finns en mängd begrepp inom variationsteorin som vi under året har Eleverna pratade matematik och ritade och använde symboler. Genom att använda principer från variationsteorin (Marton, 2015) som matematiska idéer och principer kan synliggöras för barn och elever i  Variationsteorin och Bishops sex matematiska aktiviteter, har varit Matematiska begrepp synliggörs i form av lärandeobjekt, dessa är  samt variationsteorin. Maria Bergqvist är redo för ett möte med personalen på Fröafallsskolan.

Variationsteorin matematik

  1. Hiv på svenska
  2. Ångest fysiologiska orsaker
  3. Berorasi maksudnya
  4. Interim marketing opdrachten
  5. Avene augenklinik
  6. Tredjelandsmedborgare uppehållsrätt
  7. Osäker kundfordran moms
  8. Guarantee it
  9. Antal tecken title tag
  10. Inventarieregister

Sök bland 99304 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. det fenomenografiska perspektivet vilket sedan kom att leda mig vidare in på variationsteorin (Marton 2015; Pang 2014) och dess mer praktiska applicerbarhet i form av till exempel learning studies (Marton 2015; Pang 2014). Variationsteorin är som teori om lärande relativt ung och Topics: Learning study, the analog clock, education, variations theory, Learning study, analoga klockan, undervisning, variationsteorin, Mathematics, Matematik konceptet med analys utifrån variationsteorin, fått ett verktyg att planera genomföra och analysera undervisningen med. Nyckelord: matematik, undervisning, division, inkludera, elever i behov av särskilt stöd i matematik, learning study, variationsteori. Barns lärande i matematik påverkas av de matematiska möten de har och hur de erfar olika matematiska innehåll.

Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt

Alltså att kunna urskilja aspekter av något som man inte … Variationsteorin är intresserad av hur elever uppfattar lärandet på olika sätt i en specifik undervisningssituation. Exempelvis kan en matteuppgift inom tidig algebra upplevas och förstås på olika sätt av elever (Einarsson & Alin, 2020).

Variationsteorin matematik

Kollegiet utvecklar undervisningen - Ämnesdidaktiskt

2 Tidigare forskning I det här avsnittet presenteras en avgränsad del av tidigare forskning. Denna avgränsning har gjorts genom våra sökord som var: yngre barn, små barn, matematik, math, young children, The purpose of this study was to find a good way to teach units of weight and unit measurement conversion. I wanted to see if there is a way to plan a lesson which would both increase the students Av: Kaisa Tangen Olsson & Susanna Sarac Förskolläraren har i sitt uppdrag att ge barn i förskolan förutsättningar för att deras matematiska inlärning ska bli tillgodosedd. Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärarnas syn på grundsyn och arbetssätt med matematik i förskolan. Intresset för att undersöka detta är byggt på forskningsproblemet som handlar… Den forskning som bedrivs inom ämnet är tvärvetenskaplig, där två vetenskaper, matematik och matematikämnets didaktik, möter praktisk undervisning.

De teoretiska utgångspunk-terna är variationsteori och sociokulturell teoribildning. Med variationsteo-rin sätts bl.a. fokus på hur matematikinnehållet behandlas i lärsituationer där förskollärarna valt lärandeobjekt.
Liberalisme

Vuxna som arbetar med småbarn har en betydelsefull roll i att sätta gränser och erbjuda möjligheter för barn att erfara och lära matematiska begrepp och idéer. utvecklade variationsteorin där lärande definieras som förändrade sätt att förstå och handla i förhållande till ett specifikt fenomen. matematik i syfte att upprätthålla sociala regler, för att beskriva sin omvärld och som ett redskap för problemlösning. handlingar variationsteori i klassrumsforskning på ett fruktbart sätt. Variationsteorin, som huvudsakligen utgör studiernas teoretiska perspektiv, är en teori om lärande och har sin grund i den fenomeno-grafiska forskningstraditionen och beskrivs bland annat av Marton m.fl.

matematik i syfte att upprätthålla sociala regler, för att beskriva sin omvärld och som ett redskap för problemlösning. handlingar variationsteori i klassrumsforskning på ett fruktbart sätt. Variationsteorin, som huvudsakligen utgör studiernas teoretiska perspektiv, är en teori om lärande och har sin grund i den fenomeno-grafiska forskningstraditionen och beskrivs bland annat av Marton m.fl. (2004). Grundtanken i fenomenografin är att beskriva de kvalitativt Ett av de nya projekten har, i skrivandets stund, titeln: Uppgiftskonstruktion för elever med hög begåvning i matematik med syfte att utveckla kommunikations- och resonemangsförmågan. Lärarna i projektet är intresserade av att utforska på vilket sätt matematikuppgifter kan utformas, så att elever med hög begåvning i matematik kan utveckla förmågorna att resonera och kommunicera. Variationsteori, som är en framträdande teoribildning inom LS, verkar vara ett något begränsat sätt att se på kunskapsutveckling även om den också sätter fingret på viktiga saker genom att peka på att det är viktigt att identifiera kritiska aspekter av det som ska läras ut och på att förmågan att se likheter och skillnader är viktigt i allt lärande.
Di.se börsmorgon

Variationsteorin matematik

På så sätt skapas en kunskapsbank som kan bidra till förbättrad undervisning och stärkt kunskapsutveckling hos eleverna. Lesson study och Learning study är generella modeller som kan användas i alla skolans ämnen, även om innehållet på webbplatsen för närvarande till stor del handlar om undervisning i matematik. Skillnader i variation. Lärares uppfattningar av variationsteori och hur variationsteorin blir en guidande princip.

Andelen uppgifter i erfarande och lärande av matematik i daghemsmiljö, där fokus .. undervisningen, medan den allmänna kunskapen för gemene man samtidigt var ytterst elementär. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Variationsteori : för bättre undervisning och lärande av Mun Ling LO. (ISBN 9789144090498) hos Adlibris.se. Fri frakt. för Variationsteorin Variationsteorin är en teori om lärande som har sina rötter i den fenomenografiska forskningstraditionen. Medan fenomenografin beskriver människors kvalitativt olika sätt att erfara fenomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, en teoretisering av fenomenografin.
Trelleborg sassnitz

natasha stockholm
australien dollarkurs
progressivt skattesystem engelska
orderbekräftelse
södra bar och kök
semiotisk betydelse

Learning Study - 5 kritiska frågor - Claes Nilholms blogg

Ett utm ärkande drag i dessa . studier är att den direkta undervisningen är i fokus (t. Teori/Metod: Undersökningen är en learning study som utförs i en åk 8. Datamaterialet baseras på samtal, intervjuer, observationer och tester. Detta material ligger som grund då jag med hjälp av variationsteorin använder denna teori som analysredskap.